Objektivat e DPPPP për vitin 2019  janë:

  • Zbatimi i masave të planit të veprimit për rekomandimet e Komitetit Moneyval të Këshillit të Evropës dhe dokumenteve strategjik në të cilat përcaktohen masa specifike për DPPPP;
  • Forcimi i mëtejshëm i bashkëpunimit ndërinstitucional në nivel kombëtar dhe ndërkombëtar;
  • Përafrimi i mëtejshëm i legjislacionit me rekomandimet ndërkombëtare dhe direktivat e Bashkimit Evropian;
  • Përmirësimi i mëtejshëm i infrastrukturës së TI në DPPPP;
  • Konsolidimi i mëtejshëm i mbikëqyrjes së subjekteve të ligjit mbi bazën e riskut dhe bashkëpunimin me autoritetet mbikëqyrëse/licencuese;
  • Trajnimi i vazhdueshëm cilësor i subjekteve të ligjit dhe rritja e kapaciteteve të punonjësve të DPPPP;