Ligji Nr.9917, datë 19.05.2008

Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar

Ligji Nr.9723, datë 3.5.2007

Për regjistrimin e biznesit, i ndryshuar

Ligji Nr.34/2019

Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara.

Ligji Nr.157, datë 10.10.2013

Për masat kundër financimit të terrorizmit, i ndryshuar

Ligji Nr.9920, datë 19.05.2008

Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar