Ligji Nr.9917, datë 19.05.2008, i ndryshuar

Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit, i ndryshuar

Ligji Nr.112/2020, datë 29.07.2020

Për regjistrin e Pronarëve Përfitues

Ligji Nr.34/2019

Për administrimin e pasurive të sekuestruara e të konfiskuara.

Ligji Nr.157, datë 10.10.2013

Për masat kundër financimit të terrorizmit, i ndryshuar

Ligji Nr.72/2019, datë 17.10.2019

Për masat shtrënguese ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar