Objektivat e DPPPP për vitin 2020 janë:

  • Koordinimi i masave në sistemin shqiptar të parandalimit dhe goditjes së PP/FT;
  • Raportimi në ICRG/ FATF;
  • Kryerja e analizës së riskut për sektorë specifikë;
  • Përmirësimi i mëtejshëm i infrastrukturës së TI;
  • Konsolidimi i mëtejshëm i mbikëqyrjes së subjekteve të ligjit mbi bazën e riskut të PP/FT dhe bashkëpunimin me autoritetet mbikëqyrëse;
  • Trajnimi i vazhdueshëm dhe cilësor i subjekteve të ligjit dhe stafit të DPPPP;