VKM Nr. 343 datë 08.04.2009

Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të autoriteteve licencuese dhe/ose mbikëqyrëse

VKM Nr 454 datë 10.06.2020

Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 72/2019, “Për masat shtrënguese Ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”

VKM Nr. 457 datë 10.06.2020

Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të DPPPP

VKM Nr 871 datë 14.12.2011

Për procedurat e konst. shqyrt. vendosje masash administrative

VKM Nr. 458 datë 10.06.2020

Për përcaktimin e faktorëve dhe të situatave që merren parasysh në vlerësimin e rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

VKM Nr. 751 date 09.12.2021

Për një shtesë ne vendimin Nr. 718 date 29.10.2004, të këshillit të ministrave, “Për listen e personave te shpallur si financues të terrorizmit”, të ndryshuar.

VKM Nr. 538 datë 29.07.2022

Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të detajuara për ngrirjen e përkohshme të fondeve apo të pasurive të tjera të personave ose enteve të shpallura nga strukturat përkatëse të këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara apo organizatat ndërkombëtare ku republika e shqipërisë është palë.