VKM Nr. 343 datë 08.04.2009

Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të autoriteteve licencuese dhe/ose mbikëqyrëse

VKM Nr 454 datë 10.06.2020

Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 72/2019, “Për masat shtrënguese Ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”

VKM Nr. 457 datë 10.06.2020

Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të DPPPP

VKM Nr 871 datë 14.12.2011

Për procedurat e konst. shqyrt. vendosje masash administrative

VKM Nr. 458 datë 10.06.2020

Për përcaktimin e faktorëve dhe të situatave që merren parasysh në vlerësimin e rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit