Agjencia e InteligjencËs Financiare

Organizimi


Struktura e Agjencisë së Inteligjencës Financiare
Bazuar në Ligjin nr 62/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar”, Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave emërtohet Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF).

Në zbatim të Ligjit 62/2023 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, i ndryshuar”, janë në proces, miratimi i akteve nënligjore të lidhura me mënyrën e organizimit, strukturimit dhe funksionimit të AIF.