Agjencia e InteligjencËs Financiare

Direktiva dhe Rregullore të BE-së


DIREKTIVA (BE) 2015/849 E PARLAMENTIT EVROPIAN DHE TË KËSHILLIT

20 maj 2015

31 maj 2023

30 maj 2018

Varshavë, 16.V.2005