Agjencia e InteligjencËs Financiare

Urdhëra


Urdhër nr. 141, Datë 26.09.2023

Per miratimin e struktures dhe te organikes se DPPPP