Agjencia e InteligjencËs Financiare

Vendimet e Këshillit të Ministrave


VKM NR. 454 DATË 10.06.2020

Për dispozitat zbatuese të ligjit nr. 72/2019, “Për masat shtrënguese Ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë”

Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të autoriteteve licencuese dhe/ose mbikëqyrëse

Për përcaktimin e faktorëve dhe të situatave që merren parasysh në vlerësimin e rreziqeve të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit

Për miratimin e rregullave të hollësishme për procedurën e deklarimit në kufi dhe vendosjes së sanksioneve administrative nga autoritetet doganore

Për përcaktimin e procedurave të konstatimit, të shqyrtimit, të propozimit dhe të vendosjes së masave administrative nga Agjencia e Inteligjencës Financiare.

 

Për mënyrën e organizimit dhe të funksionimit të Agjencisë së Inteligjencës Financiare

Për përcaktimin e rregullave dhe të procedurave të detajuara për ngrirjen e përkohshme të fondeve apo të pasurive të tjera të personave ose enteve të shpallura nga strukturat përkatëse të këshillit të sigurimit të kombeve të bashkuara apo organizatat ndërkombëtare ku republika e shqipërisë është palë.