Agjencia e InteligjencËs Financiare

Udhëzime


Udhëzimi nr. 1, Datë 01.04.2009

Për mënyrën e raportimit të ZQRPP dhe ALUIZNI

Për mënyrën e raportimit të DPD

Për mënyrën e raportimit të DPT

Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për shpenzimet e lejueshme mbi fondet dhe pasuritë e tjera

Për mbikëqyrjen e OJF-ve

Për metodat dhe procedurat e raportimit dhe marrjes së masave parandaluese nga subjektet e Ligjit nr. 9917

Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të profesioneve të lira jofinanciare