Agjencia e Inteligjencës Financiare

TAKIME KONSULTUESE MBI DRAFT “STRATEGJIA KOMBËTARE PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT 2024-2030”

Agjencia e Inteligjencës Financiare (AIF), në vijim të punës për finalizimin e Strategjisë Kombëtare “Për parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit 2024-2030” dhe planit të saj të veprimit, ka planifikikuar të realizojë takime konsultuese me grupet e interesit për draft strategjinë, pas konsultimit përfundimtar me ekspretin e   Këshillit të Evropës.

Takimet, planifikohen të mbahen pranë ambjenteve të AIF, ku secili nga grupet e interesit është i mirëpritur, sipas orareve të takimeve të mëposhtme: