Udhëzimi nr. 1 datë 01.04.2009

Për mënyrën e raportimit të ZQRPP dhe ALUIZNI

Udhëzimi nr. 16 datë 16.02.2009

Për mënyrën e raportimit të DPT

Udhëzimi nr. 29 datë 31.12.2012

Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të profesioneve të lira jofinanciare

Udhëzimi nr. 22 datë 19.11.2014

Për mbikëqyrjen e OJF-ve

Udhëzimi nr. 15 datë 16.02.2009

Për mënyrën e raportimit të DPD

Udhëzimi nr. 28 datë 31.12.2012

Për metodat dhe procedurat e raportimit dhe marrjes së masave parandaluese nga subjektet e Ligjit nr. 9917

Udhëzim nr. 1 date 16.01.2014

Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për shpenzimet e lejueshme mbi fondet dhe pasuritë e tjera

Udhëzimi nr 1 date 01 04 2009

Per menyren e raportimit te ZQRPP dhe ALUIZNI

Udhëzimi nr. 15 date 16 02 2009

Per menyren e raportimit te DPD

Udhëzimi nr. 16 date 16 02 2009

Per menyren e raportimit te DPT

Udhëzimi nr. 28 date 31.12.2012

Për metodat dhe procedurat e raportimit dhe marrjes së masave parandaluese nga subjektet e Ligjit nr. 9917

Udhëzimi nr. 29 date 31.12.2012

Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të profesioneve të lira jofinanciare

Udhëzim nr 1 date 16 01 2014

Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave për shpenzimet e lejueshme mbi fondet dhe pasuritë e tjera