Drejtoria e Pergjithshme e Parandalimit te Pastrimit te Parave (DPPPP) organizon trajnime per subjektet e Ligjit Nr. 9917, date 19.05.2008 “Per parandalimin e Pastrimit te Parave dhe Financim te Terrorizmit”, i ndryshuar me Ligjin Nr 10391, date 03.03.2011, cdo dite te premte nga ora 10:00 deri oren 12:00, ne ambjentet e DPPPP.

Jane te ftuar per trajnime individuale ose ne grup, për ceshtje te pergjithshme qe lidhen me marrjen e masave parandaluese per qellim parandalimin e pastrimit te parave si dhe financimit te terrorizmit, per menyren dhe formen e realizimit te raportimeve online, etj.. Bazuar ne kerkesen tuaj paraprake, ju informojme se kryejme trajnime ne cdo kohe dhe dite te javes. Per dergimin e kerkesave ne lidhje me trajnimet apo konsultime te ndryshme, mund te telefononi ne nr. 04 22 44602 ose nepermjet postes elektronike: public.relations@fint.gov.al ose inspektim@fint.gov.al