Sot ne daten 30 Janar 2014 u zhvillua nje takim bashkepunimi ndermjet Drejtorit te Pergjithshem te Drejtorise te Parandalimit te Pastrimit te Parave z. Genti Gazheli dhe Kryetarit te Keshillit Drejtues te Institutit te Eksperteve Kontabel te Autorizuar z. Hysen Cela. Z. Gazheli e njohu z. Cela me punen e kryer nga DPPPP per parandalimin e pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit dhe theksoi rolin e madh qe duhet te luajne ekspertet kontabel te miratuar ne kete fushe, si specialiste te njohur me situaten financiare te kompanive dhe transaksionet e tyre financiare.

Nga ana e tij z. Cela mori persiper te angazhoje punonjesit dhe partneret e IEKA ne nje trainim qe do te zhvillohet nga ekspertet e DPPPP per ekspertet kontabel dhe te forcoje bashkepunimin ndermjet dy institucioneve, per te bere te mundur zgjerimin e metejshem te luftes ndaj pastrimit te parave dhe financimit te terrorizmit ne sistemin financiar te Shqiperise