Rekomandimet e FATF

Standardet Ndërkombëtare

Deklarata Publike 22 Shkurt 2019

Public Statement – February 2019

Deklarata Publike 18 Tetor 2019

Public Statement – October 2019

Udhëzuesi i Rekomandimit 6 të FATF

Sanksionet Specifike Financiare që Lidhen me Terrorizmin dhe Financimin e Terrorizmit (Rekomandimi 6).

Deklarata Publike 21 Qershor 2019

Public Statement – June 2019

Udhëzuesi i Rekomandimit 7 FATF

Udhëzues i fatf për masat kundër financimit të armëve të shkatërrimit në masë