October 19, 2021 Jonid Kanini

Njoftim Publik mbi prokurimin e kufizuar, “SEKRET” me objekt “Blerje pajisje kompjuterike”

NJOFTIM PUBLIK

 

 1. NJOFTIMI I KONTRATËS QE PUBLIKOHET NË BULETININ E NJOFTIMEVE PUBLIKE DHE NË FAQEN ZYRTARE TË AUTORITETIT KONTRAKTOR

 

Seksioni 1. Autoriteti Kontraktor

 

1.1       Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor

Emri                            Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave

Adresa                         Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë

Tel/Fax                        Tel/Fax: +355 42 24 46 02

E-mail                          prokurime@fint.gov.al

Faqjae Internetit         www.fiu.gov.al

 

1.2       Lloji i autoritetit kontraktor:

Institucion qëndror Institucion i pavarur
Njësi  e qeverisjes vendore Tjetër
X

 

1.3       Kontratë në kuadrin e një Marrëveshjeje të veçantë ndërmjet Shqipërisë dhe një Shteti tjetër

Po Jo X

 

Seksioni 2 Objekti i kontratës

 

2.1 Numri i publikimit së procedurës Nr.11 datë 30.09.2021

 

2.2Lloji i “Kontratave për Mallra”

Blerje Qira Leasing Blerje me këste Një kombinim i tyre
X

 

2.3 Kontratë në bazë të Marrëveshjes Kuadër

Po Jo X

 

2.4            Lloji i Marrëveshjes Kuadër

 

Me një Operator Ekonomik                

 Me disa operatorë ekonomikë             

Të gjitha kushtet janë të përcaktuara Po   Jo 

 

Në Marrëveshjen Kuadër me 1 Operator Ekonomik, kur të gjitha kushtet janë të përcaktuara, të jepen arsyet e përzgjedhjes së kësaj lloj Marrëveshje Kuadër

 

 

 

 

2.5 Numri i operatorëve ekonomikë me të cilët do të perfundojë Marrëveshja Kuadër:___________(Këtu duhet të përcaktohet numri maksimal i operatorëve ekonomikë me të cilët do të lidhet Marrëveshja Kuadër).

 

2.6 Kushtet që do zbatohen në rastin e rihapjes së konkurimit dhe/ose përdorimi i mundshëm i blerjes elektronike .      

 

2.7 Autoriteti kontraktor/Autoritetet kontraktore të cilat do të lidhin marrëveshjen kuadër: _________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

 

2.8       Përshkrim i shkurtër i kontratës/marrëveshjes kuadër

 • Fondi limit/Vlera e pritshme e kontratës eshte 1,665,674.00 (Një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH
 1. Në rastin kur objekti i prokurimit përbëhet nga disa artikuj, shumatorja e çmimeve për njësi është 1,665,674.00 (Një milion e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e gjashtëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë pa TVSH
 • Burimi i Financimit Buxheti i Shtetit për vitin 2021
 • Objekti i kontratës/marrëveshjes kuadër “Blerje pajisje kompjuterike”

 

 1. 9 Kohëzgjatja e kontratës ose afati kohor për ekzekutimin:
  Kohëzgjatja, 1(një) Muaj

ose

duke filluar nga  // me përfundim në  //

 

2.9.1 Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër

 

Kohëzgjatja në muaj:  ose ditë: (nga nëshkrimiiMarrëveshjes Kuadër(jo më shumë se (5) vjet)
Ose duke filluar nga     // (dd/mm/vvvv)

Përfunduar më             // (dd/mm/vvvv)

 

2.10     Vendi i dorëzimit të objektit të kontratës/marrëveshjes kuadër: _________________

 

2.11     Ndarja në LOTE:

Po Jo X

 Nëse po,

 

2.12     Përshkrim i shkurtër i loteve

(Objekti dhe fondi limit iloteve)

1_____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

 

Një Ofertues mund të aplikojë për [një lot], [disa lote], [të gjitha lotet]. Për çdo lot paraqitet një ofertë e veçantë.

 

2.13     Opsionet:

Numri i rinovimeve të mundshme (nëse ka):

 

2.14 Zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm (nëse aplikohet):

 

2.14.1. Do të aplikohet zvogëlimi i numrit të kandidatëve të përshtatshëm, që do të ftohen:

Po Jo X

 

2.14.2 Nëse do të aplikohet kriteri për zvogëlimin e numrit të kandidatëve:

 

 1. Të specifikohet numri : __________________
 2. Të specifikohen kriteret dhe rregullat që do të zbatohen për zvogëlimin e numrit të kandidatëve:_______________________________

 

 

2.15     Do të pranohen variantet:

Po Jo X
   

 

2.15.1Do të pranohet nënkontraktimi:

Po Jo X

 

Nëse do të lejohet nënkontraktimi, te specifikohet përqindja e lejuar për nënkontraktim: ____

 

Autoriteti kontraktor do t’i bëjë pagesat drejtëpërdrejte nënkontraktorit:

 

Po Jo X

Shënime të tjera

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

2.16. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK) janë përdorur standardet e përgatitura nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

 

Po X Jo

 

2.17. Gjatë procesit të prokurimit në fushën e Teknologjisë të Informacionit dhe Komunikimit (TIK), në rastin kur standardet janë të pa-aplikueshme, është marrë miratimi paraprak nga Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit:

 

Po Jo X

 

 

Seksioni 3 Informacioni ligjor, ekonomik, financiar dhe teknik

 

3.1       Kriteret e Pranimit sipas Shtojcës 12.

 

3.2 Sigurimi i Ofertës.

 

Operatori Ekonomik paraqet Formularin e sigurimit të ofertës, sipas Shtojcës 6.  Vlera e kërkuar e sigurimit të ofertës është 33,313.48 Lekë (Tridhjetë e tre mijë e treqind e trembëdhjetë pikë dyzetë e tetë ).

 

Në rastet e dorëzimit të ofertës për Lote, vlera e sigurimit të ofertës për secilin nga Lotet është si më poshtë:

 

Loti 1   ______ Lekë

Loti 2   ______ Lekë

 

Seksioni 4 Procedura

 

4.1       Lloji i procedurës: Procedurë E Kufizuar

 

Procedurë prokurimi e rishpallur

Po Jo X

 

Nëse është procedurë e rishpallur të plotësohen të dhënat identifikuese të procedurës së anulluar:

 

 1. a) Numri i referencës (datë i urdhërit te prokurimit) të procedurës së prokurimit të anulluar _____________________________________________________________________________
 2. b) Objekti i prokurimit të procedurës së prokurimi të anulluar __________________________

c)Fondi limit i procedurës së prokurimit të anulluar __________________________________

 

 

Kjo procedurë përfshin dy faza kryesore:

 

Faza 1Parakualifikimi dhe përzgjedhja e kandidatëve:

 

Faza e parë (para kualifikimi) ka të bëjë me përzgjedhjen e kandidatëve, përpara dërgimit të ftesës për ofertë nga AK-ja. Para kualifikimi i ofertuesve është një proces i ndryshëm nga procedura e vlerësimit të ofertave, e cila përqendrohet në çmimin dhe kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit.

 

Procesi i para kualifikimit do të bëhet duke u përqendruar në vlerësimin e përvojës dhe aftësinë e kandidatëve për të zbatuar në mënyrë të kënaqshme kontratën konkrete. Qëllimi kryesor i para kualifikimit është përzgjedhja e atyre kontraktorëve /furnitorëve, kualifikimet dhe përvoja e të cilëve minimizon rrezikun e mosekzekutimit, sipas projektit/kontratës së propozuar.

 

Autoriteti kontraktor fton jo më pak se 3 (tre) kandidatë, duke garantuar konkurrencë dhe barazi ndërmjet tyre, përveç rasteve kur numri i ofertuesve që kanë shprehur interes është më i ulët se minimumi i kërkuar.

 

1.1 Kriteret për përzgjedhjen e kandidatëve në Fazën e Parë.

 

Faza 2 – Ftesa për Ofertë dhe vleresimi: Autoriteti Kontraktor do të dërgojë një ftesë për ofertë tek Kandidatët të cilët kanë plotësuar kërkesat për para-kualifikim duke i ftuar të dorëzojnë ofertat sipas përcaktimeve në DT dhe të specifikimeve të përcaktuara në ftesën për ofertë. Ofertat do të shqyrtohen dhe vlerësohen nga Autoriteti Kontraktor për të përcaktuar ofertën, fituese.

 

4.2 Kriteret e përzgjedhjes së fituesit:

 1. A) çmimi më i ulët X

Ose

B)oferta ekonomikisht më e favorshme

lidhur me rëndësinë:  Çmimi  pikë

etj.  pikë

Autoriteti Kontraktor duhet të specifikojë pikët për çdo kriter vlerësimi të vendosur.

 

4.3             Afati kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje:

Data: 01/11/2021(dd/mm/vvvv)   Ora: 10:00

Vendi: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë

 

4.4       Periudha e vlefshmërisë së ofertave: (e shprehur në ditë) 150 (njëqind e pesëdhjetë) ditë kalendarike

 

4.5       Gjuha(-ët) për hartimin e kërkesave për pjesëmarrje:

Shqip X Anglisht
Tjetër _______________

 

Seksioni 5 Informacione plotësuese

 

5.1       Dokumenta me pagesë (në rastet kur vlerësohet nga autoriteti kontraktor):

 

Po Jo X

Nëse Po

Monedha _________ Çmimi _______

 

Ky çmim mbulon kostot aktuale të kopjimit dhe shpërndarjes së DT tek Operatorët Ekonomik. Operatorët Ekonomikë të interesuar kanë të drejtë të kontrollojnë DT para blerjes së tyre.

 

5.2       Informacione shtesë (vendi, zyra, mënyrat për tërheqjen e dokumentave të tenderit)

 

Dokumentacioni i prokurimit do të vihet ne dispozicion në format elektronik Medium CD, pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave, Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, Nr. 3, Tiranë.

 

 

Data e shpërndarjes së këtij njoftimi  01/10/2021

 

 

 

 

 

 

 

Shtojca 12

 

 1. KRITERET E PËRGJITHSHME TË PRANIMIT/KUALIFIKIMIT

Ofertuesi duhet të deklarojë se:

 

 1. a) Është i regjistruar në Qendrën Kombëtare të Biznesit (statusi aktiv)/në nje regjister tregtar profesional në shtetin e tij të origjines ose te qendrimit dhe ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në rastin kur ofertuesi është një organizatë jofitimprurëse, duhet të deklarojë se është i regjistruar si person juridik, sipas Ligjit Nr.8788, datë 07.05.2001 “Për Organizatat jo Fitimprurëse”.

 

 1. b) nuk është subjekt i procedimeve për deklarimin e falimentit, për nje urdhër likujdimi apo administrimit të detyrushëm nga një gjykatë apo rregullimi me kreditorë apo ndonjë procedimi të ngjashëm sipas legjislacionit në fuqi)

 

 1. c) nuk ka falimentuar (statusi aktiv)ose nuk është në likujdim.

 

ç)  nuk është dënuar për shkelje penale, në përputhje me Nenin  38/1 të  LPFMS,

 

 1. d) ka paguar të gjitha detyrimet për pagimin e tatimeve e të kontributeve të sigurimeve shoqërore, sipas legjislacionit në fuqi/legjislacionit të vendit të origjinës.

Edhe Ofertuesi i huaj duhet të deklarojë se i plotëson të gjitha kërkesat e renditura më sipër nëpërmjet paraqitjes së një vetëdeklarate me shkrim.

Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën dhe të vlefshme sipas legjislacionit në fuqi.

Kriteret e Përgjithshme për Pranim, nuk duhet të ndryshohen nga autoritetet kontraktore.

Këto kritere duhet të plotësohen me dorëzimin e vetëdeklaratës me shkrim të subjektit, në ditën e hapjes së ofertës, sipas Shtojcës 10.

Nëçdo rast, autoriteti kontraktor ka të drejtë të kryejë verifikimet e nevojshme mbi vërtetësinë e informacionit të deklaruar nga operatori ekonomik si më sipër.

Vec kesaj, nëse oferta dorëzohet nga një bashkim operatorësh ekonomikë,duhet të dorëzohen:

Marrëveshje bashkëpunimi ndërmjet operatorëve ekonomikë, ku përcaktohet përfaqësuesi dhe përqindja respektive bashkë me elementët konkretë që merr përsipër të realizojë secili.

 

  1. KRITERET E VEÇANTA TË KUALIFIKIMIT
  2. Kandidati/Ofertuesi duhet të dorëzojë:

%