Raportimi online

Manulalet për Raportimin Online në Faqen Zyrtare të DPPPP mund t’i gjeni në menunë anësore “Formularët”.

Për informacion të mëtejshëm mund të komunikoni në numrin e telefonit 042244602 ose të kontaktoni në:

it@fint.gov.al