VKM Nr 1077 date 27.10.2009

Për miratimin e dokumentit strategjik kombëtar për hetimin e krimit financiar

VKM Nr. 922 date 21.12.2012

Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të DPPPP

VKM Nr 871 date 14.12.2011

Për procedurat e konst. shqyrt. vendosje masash administrative

VKM Nr. 343 date 08.04.2009

Për mënyrën e raportimit të Autoriteteve Mbikqyrese